Ondergronds transport heeft de toekomst


Waar problemen rondom milieu, verkeersdrukte en veiligheid bovengronds toenemen, biedt ondergronds transport oplossingen. Transport door leidingen:

  • Is veilig, snel en duurzaam
  • Vermindert wegverkeer
  • Draagt bij aan een gunstig klimaat
  • Is onzichtbaar en stil
  • Biedt mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik

We geloven er dan ook in dat ondergronds transport de toekomst heeft.

Onze rol hierbij

LSNed biedt een ongestoord en duurzaam gebruik van de leidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu centraal staan. 

Deskundigheid en professionaliteit is onze basis. Bij het beheer en onderhoud van het tracé gaan we altijd voor wat wij noemen ‘operational excellence’. Hierbij wordt de samenwerking met onze klanten en onze omgeving steeds belangrijker. Samen kunnen we onze eigen én gezamenlijke doelstellingen beter en sneller verwezenlijken.

De hoeveelheid producten die een buisleiding per dag kan transporteren is ter vergelijken met de volgende transport middelen:

Naast het inzichtelijk maken van de hoeveelheid transport middelen is de CO2 uitstoot ook indrukwekkend.

Duurzaamheid en mobiliteit

De klimaatdoelstellingen en de energietransitie geven vorm aan de toekomst van ons land. Er is binnen deze context steeds meer aandacht voor ondergronds transport.

De modaliteit heeft een terechte volwaardige plek bemachtigd in het ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid: de Structuurvisie Buisleidingen. Ook is er een duidelijk beleidskader voor de veiligheid waaraan moet worden voldaan. Een beleidskader rondom de vraag hoe transport per buisleiding een aanvulling kan zijn op transport via weg, water of rail, ligt nog op de tekentafel.

Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op gebied van warmte, CO2, waterstof en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen.

Ondergronds transport is dus van groot én groeiend maatschappelijk belang.

LSNed anticipeert actief op deze ontwikkelingen. Naast het inbrengen van onze expertise bieden wij ook letterlijk ruimte om pilots voor nieuwe vormen van leidingentransport te faciliteren. Dit doen we vanuit een flexibele houding en met een brede blik voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Natuurlijk zonder onze randvoorwaarden uit het oog te verliezen: veiligheid en aandacht voor onze klanten.