Drainageherstel gemeente Moerdijk

Om vernatting van de buisleidingenstraat op verschillende locaties tegen te gaan laat LSNed gefaseerd drainageherstel uitvoeren. Het huidige systeem is op deze plekken inmiddels 40 tot 50 jaar oud en functioneert daarom niet goed meer. Door de uitgevoerde maatregelen is de afvoer van overtollig regenwater gegarandeerd voor de komende jaren. In de periode van maart tot medio mei is projectplan Fase 1 uitgevoerd, het tracé Hollands Diep Zuid tot aan de Nieuwendijk te Klundert.

LSNed heeft zelf het concept drainageplan opgesteld, met daarin de ligging aangegeven waar het nieuwe samengestelde systeem (zuigdrains en hoofd-/verzameldrains) aangebracht moet worden. Bij de engineering werd onder andere rekening gehouden met de gronddekking van het systeem, het waterpeil, de dekking boven buisleidingen en de hoogteverschillen in het maaiveld. Om er zeker van te zijn dat de aanleg in de nabijheid van de buisleidingen mogelijk was werden deze vooraf geverifieerd met behulp van proefsleuven. Met deze gegevens is het definitieve drainageplan gemaakt.

De aanleg van de verzameldrains (160mm PVC) is uitgevoerd met een hydraulische graafmachine met graafbak zonder tanden. Op de plekken waar de zuigdrains (60 of 80mm PP-450) aangesloten werden zijn doorspuit/controleputten geplaatst. Het aanbrengen van de zuigdrains is uitgevoerd met een kettingfreesmachine, uitgerust met side-shift zodat niet boven kabels en leidingen hoeft te worden gereden. Vanwege het relatief hoge risico heeft LSNed hierop 100% toezicht gehouden. Er zijn geen incidenten opgetreden.

De werkzaamheden zijn inmiddels naar alle tevredenheid uitgevoerd door Barth Drainage en P. de Visser.

http://www.barthdrainage.nl/

https://pdevisser.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jordi Haverkamp

j.haverkamp@lsned.nl