Grondzaken

In 2024 worden verschillende aanleg en onderhoudswerken van leidingeigenaren verwacht op onze gronden. We zijn daarom voornemens om daar waar werkzaamheden gaan plaatsvinden gebruikersovereenkomsten uit te geven aan huidige gebruikers en/of pachters. De overige gronden zullen voor het grootste gedeelte middels pachtovereenkomsten aan onze bestaande pachters uitgeven worden. Daarnaast zijn we voornemens om nog in 2023 een gedeelte, zijnde 5.000m2, van het perceel gelegen aan de wouwbaan 135 te Roosendaal te verkopen.
Mocht u interesse hebben dan kunt zich voor 1 september melden via info@lsned.nl.


De leidingenstraat als bijenlandschap

Sinds kort is LSNed aangesloten bij het groenoverleg Bijenlandschap Brabantse Wal. Dit is een werkgroep bestaande uit zo’n 30 partijen (o.a. Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, diverse boeren, Provincie, ANV, Evides, Suikerunie, diverse specialisten e.d.). Deze werkgroep heeft als doel gesteld de wilde bijenpopulatie in de Brabantse Wal te helpen. Het project wordt ondersteund door de Universiteit Wageningen (WUR). De Brabantse Wal is één van de vier pilotgebieden in Nederland.

Er zijn in Nederland 306 soorten bestuivers (waaronder bijen) waarvan 53 soorten bedreigd. 75% van de landbouwgewassen zijn afhankelijk van bestuivers en 30% van de voedselproductie wereldwijd is afhankelijk van bestuivers (o.a. bijen).

LSNed gaat stap voor stap bekijken welke bijdrage zij kan leveren aan het versterken van de bijenpopulatie en heeft hiervoor een monitoringslocatie op de leidingenstraat aangewezen. Hier wordt door de Universiteit van Wageningen in het voorjaar een inventarisatie gedaan welke soorten er nu voorkomen met het huidige beheer. Zo kan worden bepaald welke soorten we kunnen helpen en hoe we de inrichting en beheer daarop aan kunnen passen. In het najaar 2018 of voorjaar 2019 kan de monitoringslocatie daarop ingericht worden, dit kan gaan om het inzaaien van bloemrijk mengsel en/of ander maaibeheer.


Begrazen leidingenstraat schaapskudde vanaf 25 september 2017

In opdracht van Blom Hoveniers zal Geleijns begrazingsbeheer vanaf maandag 25 september 2017 de leidingstraat van LSNED gaan begrazen met een schaapskudde.

Deze beheersvorm is perfect om dit mooie natuurgebied in stand te houden. De schapen hebben ongeveer 15 dagen werk en worden achter tijdelijke stroomnetten geplaatst. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden met uw hond.

Bij vragen kunt u contact opnemen met 06-39368947


Torenvalken op de Buisleidingenstraat

In 2016 is door LSNed en de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard een torenvalkkast geplaatst op het terrein van de buisleidingenstraat. De torenvalk staat niet de op de lijst van beschermde vogelsoorten maar dient wel wat geholpen te worden met nestkasten omdat ze zelf geen nest bouwen.

Deze kast is dit jaar in gebruik genomen en het nestje bevat maar liefst 6 torenvalkjes. Intussen zijn ze netjes geringd en zijn in prima conditie.


LSNed in SKB doorgrond

Meer kansen en mogelijkheden voor het meervoudig ruimtegebruik in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te genereren voor het bodemwaterbeheer en de baten en sturingsaspecten in kaart te brengen. De Showcase heeft voor ons veel opgeleverd. Lees hier het gehele artikel.pdf