#5 Programma Energiehoofdstructuur geeft zicht op klimaatneutraal Nederland in 2050

Voor het eerst in de geschiedenis van de Multimodaal Transport Expo, gehouden op 14 maart in Breda, is er op het hoofdpodium een verhaal verteld over buisleidingen. Multimodaal Transport Expo is dé plek waar transport en logistieke bedrijven uit zowel Nederland als Vlaanderen samenkomen. Dat Leidingenstraat Nederland (LSNed) daar is uitgenodigd om te vertellen over optimaal gebruik van buisleidingen voor transport zegt veel over de spannende tijden waarin we nu verkeren.

Op vrijdag 1 maart 2024 is het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) door het kabinet vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het programma valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim geplaatst kunnen worden.

Buizen zijn hard nodig in de energietransitie voor het vervoer van onder meer waterstof. De beschikbare ruimte is echter beperkt. We zullen die ruimte dus op een goede wijze moeten bewaken en aanleg en beheer goed moeten coördineren. Wij zien hierin een belangrijke opgave voor LSNed. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over.

Ook in deze nieuwsbrief een update over actuele werkzaamheden in de Buisleidingenstraat. De aanleg van de ruwwaterleiding voor Evides is bijna afgerond. De vraag naar meer capaciteit van buisleidingen blijft groeien, hoe we gezamenlijk met onze partners kunnen blijven zorgen voor tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés in Nederland bespreken we graag met u tijdens onze “klantendag” op 6 juni. We hebben een mooi programma samengesteld met interessante sprekers. Wie er komen en wat we gaan doen, leest u in deze nieuwsbrief. Het wordt een interessante bijeenkomst waarvoor ik u graag bij ons op kantoor ontvang.

Ferdinand van den Oever
Algemeen Directeur LSNed
Mei 2024

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen klik hier


#4 Meer regie zorgt voor toekomstbestendig buisleidingentracé

Rijk zet stappen in de juiste richting.

Het Rijk heeft onlangs een beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke stap in de juiste richting, als u het mij vraagt.

Het is van cruciaal belang dat het Rijk een regiepositie inneemt. Meer dan de helft van al het transport in Nederland verloopt via buisleidingen, een percentage dat zal stijgen door de energietransitie, grondstoffentransitie en de druk op andere modaliteiten.

Buisleidingen vormen een cruciale transportader voor onze maatschappij. Het is belangrijk dat het Rijk nationale regie gaat voeren en wettelijke kaders vaststelt. Niet alleen voor de veiligheid, maar vooral voor de ruimtelijke inpassing van buisleidingen.

De recente ontwikkelingen, zoals het beleidskader voor buisleidingen, laten zien dat de politiek het belang van buisleidingen erkent. De Rijksoverheid heeft het transport via buisleidingen altijd gezien als een private aangelegenheid. Met als uitzondering onze Buisleidingenstraat. Optimaal gebruik van een systeem met buisleidingen is van groot belang voor de noodzakelijke modal shift.

Door een autoriteit voor buisleidingen in te stellen kunnen we versnippering voorkomen en de schaars beschikbare ruimte efficiënter benutten. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook het ruimtegebruik en de duurzaamheid van ons transportsysteem.

Bij LSNed zijn we klaar om onze rol te spelen in deze ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over onze nieuwe meerjarenstrategie, hoe we onze rol pakken als adviseur van de gemeente Reimerswaal voor de tracering van de nieuw aan te leggen buisleidingen in de SVB-strook en over de aanleg van een nieuwe ruwwaterleiding van Evides.

We hebben de kennis en ervaring om buisleidingenstroken op een verantwoorde en efficiënte manier te beheren. We zien het als onze taak om bij te dragen aan een duurzame, veilige en toekomstbestendige infrastructuur voor buisleidingen in Nederland.

Ik wens u veel leesplezier!

Ferdinand van den Oever

Algemeen Directeur LSNed

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen Klik hier


#3 De toekomst kan niet zonder buisleidingen

Met een flinke dosis positieve energie kijken wij nu al uit naar 2024.

Toewerken naar toekomstbestendige en beschikbare tracés stond en staat centraal. De grote transities leiden immers zonder twijfel tot een grote rol voor de modaliteit buisleidingen.

Recente onderzoeken tonen opnieuw aan dat we op een andere wijze met de modaliteit buisleidingen moeten omgaan. Onze visie: de positie van buisleidingentransport moet met het oog daarop worden versterkt tot volwaardige modaliteit, om de grote transities te kunnen faciliteren. In concreto, het doel is om de industriële clusters, in eerste instantie Rotterdam en Antwerpen, maar ook clusters daarbuiten, op duurzame wijze blijvend met elkaar verbonden te houden. Vele onderzoeksrapporten hebben namelijk aangetoond dat dit onmogelijk kan via andere modaliteiten dan buisleidingentransport. We zijn dan ook zeer verheugd met het besluit van demissionair minister Mark Harbers om het knelpunt bij het Hollandsch Diep te voorzien van een duurzame oplossing.

Deze maand vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ik hoop op een snelle formatie,  ook vanwege de grote opgaves waarvoor we staan. Er is dringend behoefte aan een nieuw beleidskader voor buisleidingentransport. Ik hoop dat een dergelijk kader spoedig door het nieuwe kabinet wordt vastgesteld. Dit is nodig om fysieke knelpunten te kunnen oplossen en buisleidingentransport als modaliteit fit for purpose te maken, voor een maximale bijdrage aan de grote transities.

Intussen gaat de aanleg van kabels en leidingen in onze buisleidingenstraat gewoon door. We zorgen ervoor dat we dat zodanig vormgeven dat we geen onoplosbare knelpunten voor de toekomst creëren.

Ik wens u veel leesplezier!

Ferdinand van den Oever

Algemeen Directeur LSNed

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen Klik hier


#2 Er is geen tijd voor een demissionair kabinet

Een unieke en brede maatschappelijke coalitie heeft de politiek opgeroepen de klimaataanpak, ondanks de val van het kabinet, niet tot stilstand te laten komen.

Met de verklaring roept de coalitie alle politieke partijen op de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen, ondanks de verkiezingscampagne en de demissionaire periode die eraan komt. ‘Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar ook zeker omdat burgers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid’, aldus de verklaring.

LSNed ondersteunt de oproep en hoopt van harte op het niet controversieel verklaren van het klimaatpakket, maar ook grote projecten als de Delta Rhine Corridor, het Programma Energie Hoofdstructuur en de Rolneming van het Rijk in buisleidingstroken.

Ferdinand van den Oever

Algemeen directeur LSNed.

Om onze nieuwsbrief verder te lezen KLIK HIER


#1 We hebben grote uitdagingen

Leidingenstraat Nederland (LSNed) heeft met een breed palet aan stakeholders uitgebreid haar toekomst verkend en de ambities voor de komende jaren bepaald en vertaalt deze naar een meerjaren bedrijfsstrategie.

We staan voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering, de energie- en grondstoffen transitie en digitalisering kennen hun eigen opgaven op het gebied van transport via buisleidingen in Nederland. En wat ook werd bekrachtigd in het op 17 maart jl. gepresenteerde rapport van Arcadis, Berenschot en TNO, in opdracht van de Rijksoverheid is dat de rol van de buisleidingen nóg belangrijker wordt.

Om ervoor te zorgen dat er in Nederland tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés zijn, vertalen we deze ambitie naar een meerjarenstrategie met concrete uitvoeringsprogramma’s. Met een hecht team van medewerkers en stakeholders staan we voor een mooie opgave.

Om onze nieuwsbrief verder te lezen KLIK HIER