#3 De toekomst kan niet zonder buisleidingen

Met een flinke dosis positieve energie kijken wij nu al uit naar 2024.

Toewerken naar toekomstbestendige en beschikbare tracés stond en staat centraal. De grote transities leiden immers zonder twijfel tot een grote rol voor de modaliteit buisleidingen.

Recente onderzoeken tonen opnieuw aan dat we op een andere wijze met de modaliteit buisleidingen moeten omgaan. Onze visie: de positie van buisleidingentransport moet met het oog daarop worden versterkt tot volwaardige modaliteit, om de grote transities te kunnen faciliteren. In concreto, het doel is om de industriële clusters, in eerste instantie Rotterdam en Antwerpen, maar ook clusters daarbuiten, op duurzame wijze blijvend met elkaar verbonden te houden. Vele onderzoeksrapporten hebben namelijk aangetoond dat dit onmogelijk kan via andere modaliteiten dan buisleidingentransport. We zijn dan ook zeer verheugd met het besluit van demissionair minister Mark Harbers om het knelpunt bij het Hollandsch Diep te voorzien van een duurzame oplossing.

Deze maand vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ik hoop op een snelle formatie,  ook vanwege de grote opgaves waarvoor we staan. Er is dringend behoefte aan een nieuw beleidskader voor buisleidingentransport. Ik hoop dat een dergelijk kader spoedig door het nieuwe kabinet wordt vastgesteld. Dit is nodig om fysieke knelpunten te kunnen oplossen en buisleidingentransport als modaliteit fit for purpose te maken, voor een maximale bijdrage aan de grote transities.

Intussen gaat de aanleg van kabels en leidingen in onze buisleidingenstraat gewoon door. We zorgen ervoor dat we dat zodanig vormgeven dat we geen onoplosbare knelpunten voor de toekomst creëren.

Ik wens u veel leesplezier!

Ferdinand van den Oever

Algemeen Directeur LSNed

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen Klik hier


#2 Er is geen tijd voor een demissionair kabinet

Een unieke en brede maatschappelijke coalitie heeft de politiek opgeroepen de klimaataanpak, ondanks de val van het kabinet, niet tot stilstand te laten komen.

Met de verklaring roept de coalitie alle politieke partijen op de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen, ondanks de verkiezingscampagne en de demissionaire periode die eraan komt. ‘Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar ook zeker omdat burgers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid’, aldus de verklaring.

LSNed ondersteunt de oproep en hoopt van harte op het niet controversieel verklaren van het klimaatpakket, maar ook grote projecten als de Delta Rhine Corridor, het Programma Energie Hoofdstructuur en de Rolneming van het Rijk in buisleidingstroken.

Ferdinand van den Oever

Algemeen directeur LSNed.

Om onze nieuwsbrief verder te lezen KLIK HIER


#1 We hebben grote uitdagingen

Leidingenstraat Nederland (LSNed) heeft met een breed palet aan stakeholders uitgebreid haar toekomst verkend en de ambities voor de komende jaren bepaald en vertaalt deze naar een meerjaren bedrijfsstrategie.

We staan voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering, de energie- en grondstoffen transitie en digitalisering kennen hun eigen opgaven op het gebied van transport via buisleidingen in Nederland. En wat ook werd bekrachtigd in het op 17 maart jl. gepresenteerde rapport van Arcadis, Berenschot en TNO, in opdracht van de Rijksoverheid is dat de rol van de buisleidingen nóg belangrijker wordt.

Om ervoor te zorgen dat er in Nederland tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés zijn, vertalen we deze ambitie naar een meerjarenstrategie met concrete uitvoeringsprogramma’s. Met een hecht team van medewerkers en stakeholders staan we voor een mooie opgave.

Om onze nieuwsbrief verder te lezen KLIK HIER


Minister Harbers (Infrastructuur) bezoekt Leidingenstraat Nederland

Ondergrondse snelweg voor veilig en duurzaam transport

ROOSENDAAL (30-01-2023) - Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag een bezoek gebracht aan Leidingenstraat Nederland (LSNed), de beheerder van dé buisleidingenstraat van ons land. Door de leidingen vindt transport plaats van vloeistoffen, gassen en data. “Ondergronds transport heeft de toekomst. Daarom wilden wij aan de minister laten zien hoe veilig, snel en duurzaam transport onder de grond is.”

Algemeen directeur Ferdinand van den Oever: “Onze ondergrondse snelweg vermindert wegverkeer, is onzichtbaar en draagt bij aan een gunstig klimaat. Bovendien bieden buisleidingen een schoon, stil en veilig alternatief voor bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen.”

Toekomstbestendige buisleidingentracés

Minister Harbers hebben we bijgepraat over de noodzaak van buisleidingen, het belang van een veilige en ongestoorde ligging en tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés. Van den Oever: “Wij zien een bredere rol weggelegd voor het Rijk bij de ontwikkeling en het faciliteren van de buisleidingeninfrastructuur. Er is namelijk grote vraag naar nieuwe leidingen, maar de huidige capaciteit kan een ruimtelijk knelpunt opleveren voor de energietransitie. Als kennispartner willen we niets liever dan onze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor ondersteuning van andere overheden en andere leidingstroken die toekomstbestendig en goed voor het milieu zijn.”

Harbers: “De transportsector staat voor een grote opgave in de transitie naar een schonere en duurzamere wereld, en het vervoer van producten via buizen speelt daarin een belangrijke rol. Daarbij is het de veiligste manier om gevaarlijke stoffen te vervoeren richting Europese industriegebieden. Bij Leidingenstraat Nederland heb ik vandaag gezien hoe dit in zijn werk gaat en welke kansen deze vorm van transport nog meer biedt voor de toekomst.”

Maatschappelijk belang
Klanten van LSNed zijn de petrochemische industrie (63 procent), overheden (5 procent), nutsbedrijven (3 procent) en de telecom- en internetsector (29 procent). Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van warmte, waterstof en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen. Ondergronds transport is dus van groot en groeiend maatschappelijk belang. “Het wordt in de toekomst een nog belangrijkere vervoerstak”, gelooft Van den Oever.

Over Leidingenstraat Nederland

LSNed beheert en onderhoudt de buisleidingenstraat. De stichting is verantwoordelijk voor de veilige en ongestoorde ligging van leidingen in het tracé. De ondergrondse snelweg met pijpleidingen ligt tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen, met aftakkingen naar Moerdijk en Vlissingen. De straat is 100 meter breed en zo’n 80 kilometer lang. Door de buizen gaat onder meer aardgas, waterstof en ruwe olie. Ruim een derde van de jaarlijkse import vanuit Rotterdam loopt via dit tracé. De verbinding bestaat al bijna 40 jaar. De straat werd met steun van het Rijk gerealiseerd om de industrie richting West-Brabant en Zeeland te spreiden en vanwege de ontwikkeling van de industrie rond Moerdijk.

Minister Mark Harbers, gedeputeerde Anne-Marie Spierings en Algemeen directeur LSNed Ferdinand van den Oever.

Ferdinand van den Oever nieuwe directeur Leidingenstraat Nederland

De heer F.J. (Ferdinand) van den Oever is per 1 oktober 2022 directeur van de Leidingenstraat Nederland (LSNed). Hij heeft Peter Donk opgevolgd die met pensioen is gegaan.
Ferdinand van den Oever (57) is sinds 2011 werkzaam bij Port of Moerdijk, de eerste jaren als directeur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk en sinds 2017 als CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Als directeur van Port of Moerdijk heeft Van den Oever gewerkt aan de grote opgaven op het gebied van People, Planet en Profit, die in 2014 samen met de share- en stakeholders zijn verankerd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. De specifieke opgaven voor het Havenbedrijf zijn na de verzelfstandiging vertaald tot een meerjarig bedrijfsstrategie met meetbare doelen. Onder zijn leiding zijn vele strategische doelen gerealiseerd: het Industrial Park en het Logistiek Park Moerdijk zijn in ontwikkeling genomen, Port of Moerdijk is door haar shortsea en rail strategie de tweede containerhaven van Nederland geworden en de omgeving (People & Planet) en de haven zijn door dialoog en projecten nader tot elkaar gekomen.

Van den Oever over zijn nieuwe functie: “De grote uitdagingen zijn buiten de grote trends als klimaatverandering, de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en de veranderende politieke en economische orde, het beschikken over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers. Deze zijn niet alleen relevant voor de zeehavens maar hebben ook grote invloed op het transport via buisleidingen in Nederland en de rol die LSNed daarbij in wil nemen. Deze ontwikkelingen vertalen vanuit de opgestelde ambitie van LSNed in een uitvoeringsprogramma en operationaliseren met een hecht team van medewerkers en betrokken stakeholders is een enorme uitdaging. Ik kijk daar naar uit en het stimuleert mij enorm om tot die belangrijke maatschappelijke en economische resultaten te komen.”

LSNed is de exploitant en beheerder van de buisleidingenstraat die loopt vanuit de Rotterdamse haven via Moerdijk richting Antwerpen, met een aftakking richting Vlissingen. Het 80 km lange tracé ligt in zijn geheel op gronden in eigendom van de Staat. LSNed biedt ongestoord en duurzaam gebruik van de leidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu centraal staan. In de onlangs vastgestelde strategie luidt de nieuwe hoofddoelstelling “In aanvulling op veilig en excellent beheer van de huidige leidingenstraat streeft LSNed naar uitbreiding van haar rol als allround infrabeheerder van buisleidingtracés elders in Nederland. Hiermee levert LSNed een maatschappelijk bijdrage aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie, mobiliteit en grondstoffen”


LSNed BHV training

BHV training LSNed

Veiligheid is voor LSNed uiteraard belangrijk, zowel eerste hulp bij ongelukken (EHBO) als brand en ontruiming spelen hierin een rol. Het personeel bij LSNed heeft op 24 september 2021 haar kennis betreft bedrijfshulpverlening opgefrist. Wij hopen hiermee goed te kunnen handelen in geval van het verlenen van de juiste eerste hulp in geval van nood.


Zonnepanelen kantoorpand LSNed

LSNed werkt mee aan een beter klimaat. Ons kantoor was reeds uitgerust met een prachtig sedumdak, maar nu ook met zonnepanelen. De benodigde energie voor ons kantoor kan zo volledig geleverd worden door deze zonnepanelen.

Eind 2018 is er gestart met het project en is er subsidie aangevraagd voor het installeren van zonnepanelen met een totaal van 80 kWp nominaal elektrisch vermogen. De combinatie van een groen dak en zonnepanelen is positief voor de energie opbrengst en ziet er mooi uit.
Laatste kwartaal 2019 zijn de panelen aangebracht en vanaf februari 2020 is het systeem operationeel.


Klantendag 2020

Met veel plezier organiseert LSNed jaarlijks een klantendag. Tijdens deze dag hebben wij extra aandacht voor onze klanten en nemen we iedereen mee door de ontwikkelingen op en rondom de leidingenstraat. Deze dag organiseren wij veelal in het voorjaar echter gezien de COVID-19 maatregelen vinden wij het niet passend deze bijeenkomst te organiseren. Waar nodig zullen wij onze klanten op andere wijze op de hoogte brengen.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@lsned.nl


Nieuwe website is online!

Met trots lanceren wij onze compleet nieuwe website waaraan in de afgelopen tijd hard aan gewerkt is. Wij zijn er trots op!

Wij hopen dat de website een goed beeld geeft van wat wij doen en wie wij zijn.

Natuurlijk vernemen we graag wat u ervan vindt. U kunt ons mailen: info@lsned.nl;